Gospodarka niskoemisyjna w mieście Oława

26 listopada br. uchwałą nr XIII/112/15 Rady Miejskiej w Oławie został przyjęty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oława. Ten strategiczny dokument wyznacza długoterminowe cele oraz działania w zakresie rozwoju miasta w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, w tym w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które w dalszej perspektywie przyczynią się do osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Przyjęty plan ma również znaczenie w procesie ubiegania się o środki europejskie w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. Na opracowanie w/w dokumentu uzyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii to cele strategiczne jakie postawiono w mieście Oława dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Cele i zadania będą finansowane z różnych źródeł: ze środków własnych gminy, funduszy zewnętrznych (w tym Regionalnego Programu Operacyjnegodla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020), a także dotacji i pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW, w ramach programów z dziedziny ochrony atmosfery. Adresatami programów służących realizacji planu niskiej emisji oraz zwiększenia efektywności energetycznej są obok jednostek samorządu terytorialnego także osoby fizyczne.

Jednym z takich programów jest Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez bank.Prosument to program stworzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający przyczynić się do budowy małych instalacji lub mikroinstalacji OZE produkującej prąd lub ciepło na własne potrzeby. Dofinansowaniu podlegają źródła energii elektrycznej (moc do 40KWe), w tym systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne, a także źródła ciepła (moc do 300 kWt), w tym kotły na biomasę, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Dotyczy to budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnnych, w tym wymiany instalacji w istniejących budynkach. Program jest adresowany m. in. do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Na realizację zadania można otrzymać dotację (w wysokości 20% lub 40% dofinansowania dla umów zawieranych do końca 2016 roku), a pozostałą część sfinansować w formie preferencyjnego kredytu/pożyczki (oprocentowanie stałe - 1% w skali kraju, z okresem finansowania do 15 lat), udzielanego przez bank. Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” dostępnych jest na  www.nfosigw.gov.pl, w zakładce Oferta finansowania/Środki krajowe/Programy 2015-2020/Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE i na stronie www.bosbank.pl w zakładce Klienci indywidualni/Finansowanie Twoich marzeń i planów/kredyty dla domu/EKOkredyt PROSUMENT.

Nowym, pilotażowo realizowanym programem, który przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych będzie Program „RYŚ-termomodernizacja budynków jednorodzinnych” finansowany ze środków NFOŚiGW. W ramach szeroko pojętej termomodernizacji budynków jednorodzinnych możliwe będzie wykonanie 3 grup prac: grupa pierwsza obejmuje prace termomodernizacyjne (w tym stolarkę okienną i drzwiową czy termoizolację ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu), druga instalacje wewnętrzne np. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, modernizację c.o i c.w.u, zaś grupa trzecia wymianę źródeł ciepła i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej tj. solary, pompy ciepła, biomasa. Narodowy Fundusz finansuje 100% inwestycji kompleksowej termomodernizacj, z czego do 40% to dotacja, a reszta to niskoprocentowy kredyt lub pożyczka. Dodatkowo NFOŚiGW może sfinansować przygotowanie dokumentacji wymaganej do wykonania inwestycji. Realizacja programu przyniesie wymierne korzyści dla posiadaczy budynków jednorodzinnych tj. zmniejszenie wydatków na energię, poprawę komfortu życia, a także korzyści dla środowiska, w tym m. in. zmniejszenie emisji CO2, emisji pyłów i poprawę jakości powietrza. Nabór wniosków o dotacje prowadzony będzie w trybie ciągłym, za pośrednictwem banku, z którym NFOŚiGW podpisze umowę o współpracy. Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania na www.nfosigw.gov.pl w zakładce Oferta finansowania/Środki krajowe/Programy 2015-2020/RYŚ-termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Obok wskazanych wyżej programów służących poprawie efektywności energetycznej skierowanych do osób fizycznych wspomnieć należy o kolejnej formie wsparcia jaką są dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych finansowanych także ze środków NFOŚiGW. W programie mowa jest o następujących rodzajach przedsięwzięć: po pierwsze budowie domu jednorodzinnego, po drugie zakupie nowego domu jednorodzinnego i po trzecie zakupie lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Dotacja obejmuje częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energie użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) i wynosi odpowiednio w przypadku dwóch pierwszych zadań do 50 000 zł, a w przypadku przedsięwzięć polegających na zakupie lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym do 16 000 zł. Nabór wniosków o dotacje wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym, za pośrednictwem banku, z którym NFOŚiGW podpisał umowę o współpracy, obecnie Bank Ochrony Środowiska. Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania dostępnych jest na www.nfosigw.gov.pl w zakładce Klienci indywidualni/Finansowanie Twoich marzeń i planów/kredyty dla domu/Kredyt Dom Energooszczędny

Realizacja zadań inwestycyjnych w obszarze ochrony atmosfery przyczyni się do realizacji celów Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Oława, dzięki czemu infrastruktura energetyczna w gminie stanie się bardziej przyjazna środowisku i efektywna po względem energetycznym. Dla mieszkańców miasta oznacza to poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie ponadnormatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, a co za tym idzie poprawę jakości życia i zdrowia.

Komunikat dotyczący akcji przewonienia gazu

W dniach 12 - 13.10.2015 roku na terenie miejscowości: Nieciszów, Smardzów; Dąbrowa; Jenkowice, Oleśnica, Bystre, Wrocław (za wyjątkiem Leśnicy, Kłokoczyc, Pawłowic, Widawy i rejonu Dijo); Łany; Mokry Dwór; Radwanice; Iwiny; Zacharzyce; Groblice-Zębice; Jankowice; Wysoka; Zabrodzie; Mokronos Górny; Smolec Wilkszyn; Pisarzowice; Stanowice; Krzeptów; Lisowice; Pietrzykowice; Zacharzyce; Zębice, Oława; Godzikowice, Kurów, Chociwel, Strzelin; Mikoszów; Szczawiny; Pęcz, Karszów, Dobrogoszcz, Wiązów, Witowic, Gaj Oławski; Marszowice, Jelcz Laskowice; Łęg, Jelcz Laskowice, Ronal , Wrocław Mirków,

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np.: zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynku oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub zakładowi posiadającemu uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat