Naczelnik Wydziału: Bogusław Jazienicki
Plac Zamkowy 15
parter, pokój nr 1C
tel. 71 303 55 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Sprawy komunalne - 71 303 55 51
 • Wycinka drzew i krzewów - 71 303 55 53
 • Sprawy lokalowe - 71 303 55 56
 • Przydział mieszkań komunalnych - 71 303 55 54, 71 303 55 57
 • Budynki komunalne - 71 303 55 58, 71 303 55 59
 • Kierownik Referatu Gospodarki lokalowej: Jolanta Olejniczenko - 71 303 55 55

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska realizuje zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym i użytkowym zasobem Miasta oraz gospodarki komunalnej, podejmuje działania zapobiegające zagrożeniom środowiska, organizuje i kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska.

Zadania z zakresu gospodarowania lokalami realizowane są przez Referat Gospodarki Lokalowej.

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska należy w szczególności w zakresie gospodarki komunalnej:

 • nadzorowanie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę, kanalizację, energię cieplną, gaz i oświetlenie Miasta,
 • nadzorowania czystości terenów komunalnych,
 • zakładanie i utrzymanie zieleni miejskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem targowiska miejskiego,
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, uzgadnianie tras komunikacyjnych i rozkładów jazdy,
 • zakładanie, rozszerzanie i likwidacja cmentarzy komunalnych oraz nadzór nad ich utrzymaniem i zarządzaniem,
 • nadzorowanie, organizacja i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci.

W zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

 • opracowywanie programów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz nadzór nad ich realizacją w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • ustalanie zasad oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • prowadzenie ewidencji podmiotów zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie stanu środowiska oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowości,
 • prowadzenie wykazu danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • wydawanie opinii w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów,
 • inicjowanie i organizacja zadań w zakresie edukacji ekologicznej,
 • prowadzenie spraw w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów,
 • realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt, w tym:

  - opracowanie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta,
  - wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras agresywnych,
  - utylizacja padłych zwierząt na terenach miejskich.

W zakresie obsługi technicznej lokali:

 • prowadzenie spraw związanych z zasiedlaniem i opróżnieniem lokali, w tym udział w eksmisjach,
 • opiniowanie wniosków o wykup mieszkań i lokali użytkowych,
 • zarządzanie zasobami komunalnymi, w tym:

  - prowadzenie dokumentacji budynków i lokali,
  - organizowanie przeglądów budynków,

 • przyjmowanie skarg i wniosków dot. stanu technicznego zasobów komunalnych,
 • opracowywanie planów remontów budynków komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącymi remontami lokali komunalnych, w tym:

  - wyłanianie wykonawców na wykonanie drobnych remontów w lokalach komunalnych,
  - nadzór nad prowadzonymi remontami w lokalach komunalnych.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat