Naczelnik Wydziału: Aurelia Bialek
Plac Zamkowy 15
II piętro, pokój nr 32
tel. 71 303 55 44

II piętro, pokoje 31-34

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Dzierżawa gruntów (pok.31) - 71 303 55 41
 • Podziały geodezyjne (pok.34) - 71 303 55 42
 • Prowadzenie spraw dot. gminnego zasobu nieruchomości ( pok.33) - 71 303 55 43
 • Sprzedaż nieruchomości (pok.32) - 71 303 55 44
 • Użytkowanie wieczyste, renta planistyczna (pok.31) - 71 303 55 45

Wydział Gospodarki Gruntami i Geodezji odpowiada za gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta.

Do zadań Wydziału Gospodarki Gruntami i Geodezji należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 • udział w pracach nad budżetem gminy w zakresie dochodów z majątku Miasta oraz jego realizacja,
 • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie dochodów z majątku Miasta,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie zmian zasobu nieruchomości Miasta,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • przekazywanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego, oddawanie nieruchomości w formie darowizny,
 • oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem i użyczenie,
 • prowadzenie spraw związanych z obciążaniem nieruchomości Miasta,
 • przejmowanie, zamiana nieruchomości oraz realizowanie prawa pierwokupu,
 • wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie urządzeń technicznych na nieruchomościach będących własnością Miasta,
 • zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości,
 • udział w prowadzeniu spraw związanych ze zmianą udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
 • podział oraz scalanie nieruchomości,
 • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic i placów,
 • ustalanie renty planistycznej i opłat adiacenckich,
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji użytkowników wieczystych i właścicieli nieruchomości,
 • kontrola nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste pod względem wykonania obowiązku zagospodarowania nieruchomości wynikającego z aktu notarialnego,
 • wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie nieruchomości rolnych i leśnych, będących własnością Miasta, na cele nierolnicze,
 • szacowanie szkód w uprawach rolniczych spowodowanych klęską żywiołową,
 • prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, m.in. wydawanie zaświadczeń dot. gospodarstw rolnych,
 • prowadzenie spraw dot. zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat