Zespół Radców Prawnych zapewnia obsługę prawną Urzędu i Rady.

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

  • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa na potrzeby Rady, Burmistrza i komórek organizacyjnych Urzędu, w szczególności w sprawach projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
  • sprawdzanie pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez Miasto lub Urząd oraz ich parafowanie (długoterminowych, okresowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości),
  • opiniowanie spraw pracowniczych, wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy i karty nauczyciela,
  • zawiadamianie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,
  • reprezentowanie Miasta przed urzędami i organami orzekającymi,
  • zastępstwa sądowe (występowanie przed sądami w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz wynikających ze stosunku pracy).

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat