Skarbnik Gminy Miasto Oława: Renata Piszczek
Plac Zamkowy 15 pokój nr 42
tel. 71 303 55 25

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Księgowość budżetowa - 71 303 55 21, 71 303 55 22
 • Podatek od nieruchomości os. fizyczne - 71 303 55 23
 • Księgowość - mienie komunalne - 71 303 55 25
 • Ewidencja środków trwałych - 71 303 55 35
 • Główna księgowa - 71 303 55 26
 • Księgowość wspólnot mieszkaniowych -71 303 55 26
 • Księgowość - czynsze mieszkaniowe - 71 303 55 32
 • Wymiar podatków - 71 303 55 27
 • Podatek od środków transportowych, mandaty - 71 303 55 28
 • Opłata od posiadania psów, opłata skarbowa - 71 303 55 29
 • Płace - 71 303 55 30
 • Windykacja - 71 303 55 31
 • Kasa, księgowość nieruchomości os. prawne - 71 303 55 33

Wydział Finansowy realizuje zadania, które zapewniają płynną gospodarkę finansową Miasta i Urzędu.

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

1. W zakresie budżetu:

 • przygotowanie projektu budżetu Miasta,
 • współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowego wykonania budżetu,
 • przygotowywanie zmian w budżecie na podstawie analizy otrzymanych decyzji oraz wniosków złożonych przez komórki i jednostki organizacyjne,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji budżetu na podstawie urządzeń księgowych oraz sprawozdań złożonych przez jednostki organizacyjne,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Urzędu oraz prawidłowym dysponowaniem środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 • weryfikowanie planów finansowych składanych przez jednostki organizacyjne,
 • opiniowanie projektów uchwał, których realizacja powoduje skutki finansowe,
 • przygotowywanie projektów uchwał lub zarządzeń dot. rozdysponowania rezerw budżetowych, zmian dotacji celowych oraz subwencji,
 • prowadzenie rachunkowości budżetowej,
 • prowadzenie rachunkowości funduszy celowych,
 • prowadzenie rachunkowości realizowanych projektów,
 • gospodarowanie stanami kont bankowych.

2. W zakresie podatków i opłat:

 • opracowywanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • dokonywanie wymiaru i realizacja poboru naliczonych podatków i opłat lokalnych,
 • weryfikacja i kontrola deklaracji podatkowych składanych przez podatników,
 • wprowadzanie zmian w ewidencji podatkowej na podstawie zawiadomień ze Starostwa Powiatowego w Oławie oraz aktów notarialnych,
 • przygotowywanie decyzji dotyczących umorzeń, odroczeń terminów zapłaty i rozkładania na raty w zakresie podatków i opłat,
 • prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • prowadzenie księgowości w zakresie opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży,
 • sporządzanie sprawozdań z tytułu udzielonej pomocy publicznej,
 • wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych w celu ściągnięcia należnych podatków i opłat,
 • windykacja należności dot. czynszów za lokale użytkowe, mieszkalne i garaże,
 • przygotowywanie wniosków o wpis zaległości na hipotekę, zastaw skarbowy lub do rejestru dłużników,
 • prowadzenie ewidencji i windykacji z tytułu należności za mandaty wystawione przez Straż Miejską,
 • rozliczanie pobranych i zwracanych mandatów.

3. W zakresie mienia komunalnego:

 • prowadzenie dokumentacji ilościowo-wartościowej składników mienia komunalnego, na podstawie dokumentów otrzymanych z poszczególnych wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 • współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie rozliczenia przeprowadzonej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu,
 • prowadzenie księgowości (analityki) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów i placów, lokale użytkowe i mieszkalne, garaże oraz inne nieruchomości, w tym nabyte na raty,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie należnych opłat,
 • przygotowywanie dokumentów w celu ściągania należności na drodze sądowej.

4. W zakresie płac:

 • naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń,
 • prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji do ZUS pracownikom Urzędu oraz zlikwidowanych zakładów i jednostek, których dokumentacja znajduje się w archiwum Urzędu,
 • rozliczanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie wynagrodzeń.

5. W zakresie obsługi kasowej:

 • prowadzenie kasy Urzędu,
 • pobieranie z banku gotówki na wypłatę należności i zobowiązań,
 • odprowadzanie do banku gotówki wpłaconej do kasy,
 • przyjmowanie wszelkich należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu,
 • rozliczanie inkasentów opłaty targowej i skarbowej,
 • rozliczanie kwitariuszy z opłaty cmentarnej (opłaty za miejsca grzebalne i kaplicę),
 • sporządzanie raportów kasowych i rozliczanie kasy,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat