Naczelnik Wydziału: Andrzej Solski
Plac Zamkowy 15
I piętro, pokój nr 20
tel. 71 303 55 47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Telefony:

 • Decyzje o warunkach zabudowy - 71 303 55 48
 • Wypis i wyrys z MPZP - 71 303 55 49

Wydział Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego realizuje zadania z zakresu kształtowania polityki przestrzennej Miasta oraz odpowiada za ustalanie zasad zagospodarowania i zabudowy terenu.

Do zadań Wydziału Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 • organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych, studialnych oraz projektów urbanistycznych w zakresie strategii rozwoju Miasta,
 • inicjowanie i koordynowanie procesu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz bieżąca analiza aktualności planów miejscowych i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Oława,
 • współpraca ze służbami gminy Oława, odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne, zwłaszcza w zakresie przedsięwzięć przewidzianych w pobliżu granic administracyjnych Miasta,
 • współudział i podejmowanie inicjatyw w sporządzaniu planów etapowania wszelkich inwestycji na terenie miasta,
 • współpraca z zarządcami dróg i sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej miasta przy sporządzaniu programów ich modernizacji i rozbudowy,
 • przygotowywanie decyzji:

  ♦ o warunkach zabudowy,
  ♦ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  oraz prowadzenie ich rejestrów,

 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i  ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,
  wydawanie postanowień dotyczących zgodności wstępnych projektów podziałów geodezyjnych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego - w oparciu o przepisy odrębne,
 • wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oławie oraz udział w kontrolach obiektów budowlanych,
 • prowadzenie rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu Miasta,
 • prowadzenie wykazu spraw i decyzji:

  ♦ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oławie,
  ♦ Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oławie,
  ♦ Wydziału Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
  ♦ innych organów administracji publicznej,

 • prowadzenie rejestrów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestrów wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat