Pracownik zatrudniony na Stanowisku do spraw BHP odpowiada za całokształt spraw wynikających przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa pożarowego.

Do zadań pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. BHP należy w szczególności:

 • prowadzenie okresowych szkoleń pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków oraz przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp,
 • bieżące informowanie o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp oraz doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie dochodzeń powypadkowych i sporządzanie protokołów powypadkowych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników oraz ze społeczną inspekcją pracy i innymi instytucjami związanymi z zakresem działania,
 • nadzorowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu,
 • zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • nadzór nad wyposażeniem budynków i pomieszczeń w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnienie osobom przebywającym w budynkach Urzędu bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • prawidłowe przygotowanie budynków do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat