Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie

ZWIKZakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Oławie
Oława ul. 3 Maja 30
www.zwik.olawa.pl
tel. 71 303 95 21, 71 303 95 30

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie jest spółką prawa handlowego o charakterze użyteczności publicznej. Jej nadrzędnym celem jest wykonywanie zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Zadanie to jest realizowane przez pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody oraz odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. Spółka utrzymuje i eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną, zakład uzdatniania wody, przepompownie i oczyszczalnię ścieków.

Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Miejska Oława.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat