projek2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

         Nazwa beneficjenta:                              GMINA MIASTO OŁAWA

         Wartość projektu:                                        862 783,80 PLN

         Udział Unii Europejskiej:                               733 366,23 PLN

         Okres realizacji:                                             2013 – 2015

Cel główny projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Oława.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych z miasta Oława, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne. W ramach projektu 60 gospodarstw domowych, z których pochodzą uczestnicy projektu, oraz 4 jednostki publiczne (Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 1 i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) podległe realizatorowi projektu otrzymają sprzęt komputerowy wraz z opieką serwisową oraz z darmowym dostępem do Internetu przez okres bezpośredniej realizacji projektu, tj. 1 roku oraz przez okres jego trwałości tj. 5 lat po jego zakończeniu.

Szczegółowe cele projektu:

  1. upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych beneficjentowi,
  2. likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez zagwarantowanie nieodpłatnego dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania,
  3. upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych projektu poprzez utworzenie punktów dostępu do Internetu w 4 gminnych jednostkach podległych beneficjentowi,
  4. nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z podstawowym oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych tj. komputerów stacjonarnych (monitor, stacja robocza, klawiatura, myszka) oraz przenośnych (wraz z myszką) z systemem operacyjnym, programem antywirusowym oraz prostym pakietem biurowym, objętych gwarancją i ubezpieczonych. Dodatkowo zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie wraz syntezatorem mowy dla osób słabowidzących oraz z upośledzeniem słuchowo-ruchowym. Oprogramowanie będzie dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto zostanie dokonana instalacja powyższego sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych wraz z uruchomieniem usługi dostępu do Internetu. Co więcej zaplanowano przeprowadzone szkolenie dla uczestników projektu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, które wpłynie na podniesienie umiejętności mieszkańców z zakresu lepszego wykorzystania możliwości Internetu. Wskazane cele szczegółowe w pełni odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom grupy docelowej.
Ich realizacja przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Oława.

Aktualności

04/04/2014    Zawarcie umowy na usługę szkolenia

24/03/2014    Zawarcie umowy na usługę świadczenia dostępu do Internetu

17/03/2014    Zawarcie umowy na dostawę sprzętu komputerowego

20/01/2014    Wybór beneficjentów ostatecznych Projektu

17/01/2014    Zawarcie umowy na wykonanie narzędzi informacyjno-promocyjnych projektu

17/01/2014    Zakończenie naboru do Projektu

10/01/2014 Wydłużenie terminu naboru

17/12/2013 Informacja o rekrutacji w Serwisie Społeczno-Samorządowym (s.6)

12/12/2013    Informacja o rekrutacji w Gazecie Powiatowej - Wiadomości Oławskie

12/12/2013    Wzmianka o naborze do projektu na stronie internetowej Beneficjenta

12/12/2013    Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu

13/11/2013    Zawarcie umowy na dofinansowanie Projektu

23/08/2013 Decyzja o wyborze Projektu

06/03/2013    Złożenie wniosku o dofinansowanie

Linki:

Oficjalny portal Unii Europejskiej

Program Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Koordynator projektu: Łukasz Kisiel, tel. 071-301-10-14

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat