Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci społeczności romskiej

Beneficjent:

Gmina Miasto Oława

Całkowita wartość projektu:

2400 zł

Dofinansowanie:

2160 zł

Źródło dofinansowania:

Budżet państwa

Program:

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020

Okres realizacji:

2017


Opis projektu:

  W ramach realizacji przedmiotowego projektu zaplanowano zakup wyprawek  szkolnych dla 8 dzieci pochodzenia romskiego uczęszczających do szkół na terenie miasta. Celem realizacji zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci społeczności romskich poprzez zakup wyprawek szkolnych, które zapewnią poprawę efektywności nauki oraz pogłębią integrację z rówieśnikami poza społecznością romską.                      

Zatrudnienie asystenta ds. społeczności romskiej

Beneficjent:

Gmina Miasto Oława

Całkowita wartość projektu:

4 958,24 zł

Dofinansowanie:

4 462,42 zł

Źródło dofinansowania:

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020

Okres realizacji:

2017


Opis projektu:

Realizacja zadania obejmuje zatrudnienie asystenta ds. społeczności romskiej, który zaangażowany zostanie w działania na rzecz poprawy efektywności w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzenia romskiego. Asystent romski wspomagać będzie pracę szkół również w zakresie działań na rzecz promocji oraz kultywowania kultury romskiej w środowisku szkolnym.

Zadanie realizowane będzie w okresie od czerwca do grudnia 2017 r.                          

Doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych przekształcanych w szkoły podstawowe

Beneficjent:

Gmina Miasto Oława

Dofinansowanie:

50 000 zł

Źródło dofinansowania:

Budżet państwa -  rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej

Okres realizacji:

2017

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie na doposażenie dwóch świetlic w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w dwóch szkołach tj. Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 przekształconych w szkoły podstawowe.

Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne stworzą warunki do zapewnienia zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom młodszym. Doposażenie umożliwi jednocześnie wszechstronny rozwój zainteresowań czy uzdolnień oraz bezpieczne warunki do spędzenia wolnego czasu w szkole.

Remont sanitariatów w gimnazjach publicznych przekształcanych w szkoły podstawowe

Beneficjent:

Gmina Miasto Oława

Dofinansowanie:

31 119 zł 

Źródło dofinansowania:

Budżet państwa - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej

Okres realizacji:

2017

Realizacja zadania obejmowała prace remontowe w Gimnazjum nr 1 (od września Szkoła Podstawowa nr 6) oraz Gimnazjum nr 2 ( od września Szkoła Podstawowa nr 3). Zakres wykonanych prac:

-       - demontaż istniejących urządzeń armatury sanitarnej wraz z rozbiórką płytek ściennych,

-      -  przebudowa instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej oraz uzupełnienie płytek ściennych,

-       - montaż nowych urządzeń sanitarnych dostosowanych do potrzeb młodszych dzieci.

Doposażenie pomieszczeń w gimnazjach publicznych przekształcanych w szkoły podstawowe

Beneficjent:

Gmina Miasto Oława

Dofinansowanie:

60 000 zł

Źródło dofinansowania:

Budżet państwa -  rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej

Okres realizacji:

2017


W ramach zadania uzyskano dofinansowanie na doposażenie 6 pomieszczeń w dwóch szkołach tj. Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 przekształconych w szkoły podstawowe. Zakupione doposażenie umożliwi prowadzenie zajęć dla najmłodszych uczniów i jednocześnie podniesie standard funkcjonowania placówek szkolnych. 

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat