Programy Operacyje

Wdrażanie funduszy europejskich odbywać się będzie poprzez realizację programów operacyjnych na poziomie krajowym:
• Infrastruktura i Środowisko,
• Inteligentny Rozwój,
• Wiedza, Edukacja, Rozwój,
• Polska Cyfrowa,
• Polska Wschodnia,
• Pomoc Techniczna,
oraz regionalnym:
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.       

tabelka

Szczegółowe informacje na temat Programów Operacyjnych dostępne są na portalu funduszy europejskich pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w zakładce Fundusze Europejskie 2014-2020.

Bezpłatną informację na temat nowej perspektywy finansowej oraz rodzajów przedsięwzięć możliwych do dofinansowania można uzyskać również w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14. Z usług punktu można korzystać telefonicznie dzwoniąc pod numer: 71/776-95-01, 71/776 95 51, 0 801 700  008 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. GPI czynny jest w poniedziałki w godzinach od 8.00-18.00,a w pozostałych dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Aktualnie projekt RPO WD 2014-2020 został skierowany do negocjacji z Komisją Europejską. Po jego zatwierdzeniu na Dolny Śląsk trafi pula ok. 9 mld PLN, która zostanie rozdysponowana na różnego rodzaju przedsięwzięcia wskazane w jedenastu obszarach priorytetowych.

Projekt programu zakłada, iż jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych, którymi są:
• wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw,
• zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie,
• zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrostu udziały energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej,
• poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych,
• poprawa dostępności transportowej regionu oraz jakości i standardów transportu na Dolnym Śląsku,
• zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej i poprawy jakości życia, w szczególności ubogich społeczności,
• modernizacja i wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej,
• wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników,
• włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia,
• podniesienie jakości i dostępności edukacji,
• zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków funduszy strukturalnych w ramach RPO WD.

Zgodnie z projektem RPO WD 2014 -2020  został podzielony na jedenaście obszarów priorytetowych w ramach, których określone grupy beneficjentów będą mieli możliwość aplikowania o środki finansowe w odpowiedzi na ogłoszone przez Instytucję Zarządzającą nabory wniosków o dofinansowanie. Podział środków finansowych w odniesieniu do wyznaczonych osi priorytetowych przedstawia się następująco:
• OŚ PRIORYTETOWA 1 - PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE - 421 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 2 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – 66 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 356 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 4 - ŚRODOWISKO I ZASOBY – 180 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 377 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 6 - INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 158 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 7 - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 65 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 8 - RYNEK PRACY– 263 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 9 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 154 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 10 - EDUKACJA – 131 mln Euro;
• OŚ PRIORYTETOWA 11 – POMOC TECHNICZNA – 79 mln Euro;
   
Oś priorytetowa 1 - Przedsiębiorstwa i innowacje

Priorytet inwestycyjny: Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych
Główne kierunki wsparcia: projekty związane z budową i rozwojem infrastruktury badawczej realizowane przez jednostki naukowe i szkoły wyższe w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.
Grupy beneficjentów:
• jednostki naukowe i ich konsorcja,
• uczelnie, szkoły wyższe i ich konsorcja.

Priorytet inwestycyjny: Innowacyjne przedsiębiorstwa
Główne kierunki wsparcia:
• prace badawcze w przedsiębiorstwach prowadzone we współpracy z jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi oraz inicjatyw klastrowych,
• rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego prowadzonego w kierunku działalności innowacyjnej,
• wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych, technologii oraz praw do własności intelektualnej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
•profesjonalne usługi proinnowacyjne i podstawowe (zgodne z RSI) świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu,

Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• przedsiębiorstwa,
• IOB, w tym organizacje pozarządowe,
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• podmioty zarządzające klastrami posiadające osobowość prawną,
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub spółkami celowymi tworzonymi przez jednostki naukowe lub uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi lub jednostkami badawczo – rozwojowymi.

Priorytet inwestycyjny: Rozwój przedsiębiorczości
Główne kierunki wsparcia:
• wspomaganie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości (w tym akademickich),
• wsparcie przedsiębiorców poprzez usługi świadczone przez inkubatory przedsiębiorczości (w tym akademickie),
• stworzenie korzystnych warunków do inwestowania i  prowadzenia działalności gospodarczej poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, tworzenie nowej infrastruktury inwestycyjnej lub rewitalizacja istniejącej,
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• uczelnie/szkoły wyższe,
• IOB, w tym organizacje pozarządowe,
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst.

Priorytet inwestycyjny: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Główne kierunki wsparcia:
• wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw oraz wzrost ich aktywności na rynkach zagranicznych (dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych, misji zagranicznych, udziału w międzynarodowych targach branżowych itp.)
• wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw np. tworzenie działu obsługi eksportu,
• doradztwo jako uzupełnienie działań na rzecz zdobywania nowych rynków zbytu.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• MŚP,
• IOB,
• NGO,
• LGD,
• podmioty zarządzające klastrami posiadające osobowość prawną,
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• grupy producentów rolnych,
• wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Priorytet inwestycyjny: Rozwój produktów i usług w MŚP
Główne kierunki wsparcia:
• wsparcie inwestycyjne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które przyczyni się do trwałego rozwoju firm,
• inwestycje przyczyniające się do poprawy potencjału konkurencyjnego firm, zapewniające rozwój oraz wsparcie nowopowstałych firm,
• wsparcie inwestycji MŚP przyczyniające się do zastosowania innowacyjnych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa umożliwiające wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług (w tym turystycznych) lub dokonanie zasadnych zmian w sposobie świadczenia usług lub procesie produkcyjnym,
• rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
• dofinansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych przyczyniających się do wzrostu ich konkurencyjności polegające m.in. na zakupie maszyn i sprzętu, rozbudowę przedsiębiorstwa.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• MŚP (w tym przedsiębiorstwa społeczne),
• grupy producentów rolnych,
• podmioty zarządzające klastrami posiadające osobowość prawną,
• podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.

Oś priorytetowa 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne
Priorytet inwestycyjny: E-usługi publiczne
Główne kierunki wsparcia:
• tworzenie otwartych zasobów bibliotecznych, w tym dostęp do informacji publicznej,
• rozwój elektronicznych usług publicznych szczebla regionalnego i lokalnego oraz zwiększenie do nich dostępu dla obywateli (m.in. projekty z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-bezpieczeństwa itp.)
• digitalizacja zasobów i treści kulturowych, naukowych i edukacyjnych zapewniających powszechny i otwarty dostęp w postaci cyfrowej do danych,
• tworzenie, rozwijanie i integracja baz danych i zasobów cyfrowych zapewniających komunikację między podmiotami, usprawniające procesy decyzyjne i upowszechnianie komunikacji elektronicznej instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi,
• budowanie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania,
• projekty umożliwiające korzystanie społeczeństwu z zasobów cyfrowych (np. projekty dotyczące zwiększenia dostępu do usług elektronicznych i informacji (w tym informacji publicznej).
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne jst;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• podmioty prowadzące działalność leczniczą w publicznym systemie opieki zdrowotnej,
• instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
• organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne),
• szkoły artystyczne;
• uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;
• jednostki naukowe;
• jednostki badawczo - rozwojowe;
• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
• jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej.

Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna
Priorytet inwestycyjny: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
Główne kierunki wsparcia:
• budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej  wytwarzaniu odnawialnych źródeł energii umożliwiającej produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej wraz z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i tri generacji,
• budowa i modernizacja  sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej         ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
• przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP i przedsiębiorstwa sektora ekonomii społecznej,
• organizacje pozarządowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• grupy producentów rolnych,
• jednostki naukowe,
• uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia,
• organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej,
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Priorytet inwestycyjny: Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach
Główne kierunki wsparcia:
• modernizacja energetyczna obiektów, w tym także wymiana lub modernizacja źródeł energii przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej,
• zastosowanie technologii efektywnych energetycznie,
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• MŚP,
• grupy producentów rolnych,
• podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.

Priorytet inwestycyjny: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
Główne kierunki wsparcia:
• inwestycje podnoszące efektywność energetyczną części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne,      oraz dotyczące wymiany oświetlenia na energooszczędne,
• modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.

Priorytet inwestycyjny: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
Główne kierunki wsparcia:
• wsparcie przedsięwzięć objętych planem gospodarki niskoemisyjnej, w tym m.in. projekty zakup niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich, park & ride zintegrowane centra przesiadkowe, itp.
• wsparcie dla transportu publicznego w przypadku miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych związane ze zrównoważoną mobilnością miejską polegające na m.in. budowie, przebudowie infrastruktury transportu publicznego, w celu ograniczenia ruchu drogowego.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
• przedsiębiorcy – w zakresie transportu zbiorowego,
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
• organizacje pozarządowe
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Priorytet inwestycyjny: Wysokosprawna kogeneracja
Główne kierunki wsparcia:
• budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami,
• zastąpienie istniejących jednostek wytwarzania energii, jednostkami ww wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji,
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
• przedsiębiorstwa energetyczne,
• organizacje pozarządowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• jednostki naukowe,
• uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia,
• organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej,
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• podmioty lecznicze oraz ich konsorcja.

Oś priorytetowa 4 - Środowisko i zasoby
Priorytet inwestycyjny: Gospodarka odpadami
Główne kierunki wsparcia:
• rozwój niezbędnej infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów komunalnych (z wyłączeniem budowy i rozbudowy składowisk) w regionach gospodarki odpadami, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego ich termicznego przekształcenia,
• rozwój instalacji do przetwarzania odpadów oraz wsparcie innych działań zmierzających do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
• rekultywacja terenów składowisk odpadów i terenów zdegradowanych w wyniku składowania odpadów.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst,
• podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadowej w ramach realizacji zadań jednostek samorządu,
• organizacje pozarządowe,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
• MŚP,
• organizacje badawcze i konsorcja naukowe.

Priorytet inwestycyjny: Gospodarka wodno-ściekowa
Główne kierunki wsparcia:
• przedsięwzięcia dotyczące budowy i rozbudowy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, w aglomeracjach do 10 tys. RLM wyznaczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków,
• projekty dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej nie ma ekonomicznego lub technicznego uzasadnienia.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst,
• podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego,
• Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
• LGD,
• Organizacje badawcze i konsorcja naukowe.

Priorytet inwestycyjny: Dziedzictwo kulturowe
Główne kierunki wsparcia:
• przedsięwzięcia przyczyniające się do ochrony, rozwoju, udostępniania i promocji zasobów dziedzictwa kulturowego,
• projekty polegające na przystosowaniu obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji ( w szczególności do pełnienia działalności kulturalnej i turystycznej),
• działania na rzecz udostępniania i promocji materialnego dziedzictwa kulturalnego regionu, które zapewnią popularyzację jego zasobów wśród turystów i mieszkańców regionu.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst,
• administracja rządowa,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków zawodowych,
• organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
• LGD,
• przedsiębiorcy,
• Instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego,
• Szkoły wyższe, ich związki i porozumienia.

Priorytet inwestycyjny: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
Główne kierunki wsparcia:
• wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody przyczyniające się bezpośrednio do czynnej ochrony przyrody,
• przedsięwzięcia na rzecz wykorzystania i udostępniania lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne,
• rozbudowa ośrodków edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno-edukacyjna,
• tworzenie centrów ochrony różnorodności ekologicznej w oparciu o gatunki rodzime oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych i gatunków.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• administracja rządowa;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• organizacje pozarządowe, w tym regionalne i lokalne organizacje turystyczne,
• LGD;
• przedsiębiorcy
• szkoły wyższe, ich związki i porozumienia
• jednostki naukowe

Priorytet inwestycyjny: Bezpieczeństwo
Główne kierunki wsparcia:
• przedsięwzięcia związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej rentencji,
• organizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
• inwestycje przeciwpowodziowe.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• administracja rządowa;
• organizacje pozarządowe.

Oś priorytetowa 5 – Transport
Priorytet inwestycyjny: Drogowa dostępność transportowa
Główne kierunki wsparcia:
• budowa lub przebudowa dróg publicznych. Przedsięwzięcia realizowane w obrębie dróg wojewódzkich, zmierzające do poprawy dostępności transportowej ośrodków regionalnych i subregionalnych do infrastruktury sieciowej i węzłowej TEN-T.
• inwestycje umożliwiające wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości polegające na budowie obwodnic lub obejść miejscowości.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst powołane do wykonywania zadań leżących w kompetencji samorządów,
• zarządcy dróg publicznych,
• służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne.

Priorytet inwestycyjny: System transportu kolejowego
Główne kierunki wsparcia:
• przedsięwzięcia w zakresie budowy, modernizacji,  infrastruktury liniowej, punktowej oraz towarzyszącej transportu kolejowego położonej poza siecią połączeń krajowych i międzynarodowych,
• zakup i modernizacja taboru kolejowego w zakresie połączeń wojewódzkich,
• przedsięwzięcia dotyczące systemu bezpieczeństwa.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst powołane do wykonywania zadań leżących w kompetencji samorządów,
• zarządcy i przewoźnicy kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. nr 86, poz. 789 ze zmianami),
• spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSC – rolling stock leasing companies).

Oś priorytetowa 6 - Infrastruktura spójności społecznej
Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Główne kierunki wsparcia:
• budowa, remont, przebudowa ( w tym dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych), rozbudowa, wyposażenie infrastruktury domów pomocy społecznej, dziennych domów pomocy, ośrodków wsparcia, hospicjów oraz ośrodków udzielających świadczeń opieki paliatywnej,
• tworzenie i rozwój infrastruktury (w tym wyposażenie) opieki nad dziećmi do 3 roku życia umożliwiające tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• domy pomocy społecznej;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• podmioty zajmujące się całodobową/dzienną opieką osób starszych;
• hospicja;
• podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia;
• podmioty lecznicze.

Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Główne kierunki wsparcia:
• budowa, remont, przebudowa ( w tym dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych), rozbudowa infrastruktury oraz działania związane z zakupem sprzętu i aparatury medycznej placówek ochrony zdrowia przyczyniające się do poprawy jakości usług medycznych.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• podmioty lecznicze,
• organizacje pozarządowe.

Priorytet inwestycyjny: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Główne kierunki wsparcia:
• działania ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, gdzie doszło do negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych, w tym działania polegające na remoncie, modernizacji        i adaptacji budynków do funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej,
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
• towarzystwa budownictwa społecznego,
• organizacje pozarządowe,
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje kultury,
• LGD,
• uzdrowiska,
• podmioty lecznicze.

Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna
Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Główne kierunki wsparcia:
• tworzenie i rozwój infrastruktury przedszkoli (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja) i innych form wychowania przedszkolnego, w tym również wyposażenie,
• wyposażenie laboratoriów funkcjonujących w szkołach,
• zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• rozwój infrastruktury szkół (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja) prowadzący do bezpośrednio do poprawy warunków nauczania,
• przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia dostępności do szkół dla osób niepełnosprawnych.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe,
• organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe,
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową
Główne kierunki wsparcia:
• wyposażenie laboratoriów funkcjonujących w szkołach ponadgimnazjalnych w pomoce do nauczania nauk technicznych, matematyczno-przyrodniczych i informacyjno-telekomunikacyjnych,
• zakup sprzętu i specjalistycznych pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• rozwój infrastruktury szkół (przebudowa, rozbudowa lub adaptacja) prowadzący do bezpośrednio do poprawy warunków nauczania,
• inwestycje poprawiające dostępność do szkół osobom niepełnosprawnym,
• tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego,
• tworzenie warunków do kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu,
• doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.
Potencjalne grupy beneficjentów i grupy docelowe:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne jst;
• organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe,
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Oś priorytetowa 8 - Rynek pracy
Priorytet inwestycyjny: Zapewnienie dostępu do zatrudnienia
Główne kierunki wsparcia:
• zwiększenie aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska poprzez kompleksowe wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób,
• działania na rzecz podnoszenia zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo,
• tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
Grupy docelowe:
• osoby poszukujące pracy,
• osoby bierne zawodowo,
• osoby bezrobotne.

Priorytet inwestycyjny: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
Główne kierunki wsparcia:
• rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenie przedsiębiorstw,
• doradztwo, szkolenia, usługi finansowo-prawne skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia  pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą,
• pomoc zwrotna dla osób pracujących pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą,
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
• podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej.
Grupy docelowe:
• osoby poszukujące pracy,
• osoby bierne zawodowo,
• osoby bezrobotne.
• osoby pracujące – wyłącznie w zakresie instrumentów zwrotnych.

Priorytet inwestycyjny: Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Główne kierunki wsparcia:
• działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych oraz osób, które pozostawały bez zatrudnienia i sprawowały opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez wspieranie usług opieki nas dziećmi do 3 roku życia,
• tworzenie i rozwijanie w zakładach pracy elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy,
• uelastycznienie czasu pracy pracownika.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
Grupy docelowe:
• osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych,
• osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Priorytet inwestycyjny: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian
Główne kierunki wsparcia:
• rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw,
• kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw,
• wsparcie outplacementowe dla pracowników zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem w przedsiębiorstwach przechodzących proces restrukturyzacji,
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
Grupy docelowe:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy,
• pracodawcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne.

Priorytet inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się
Główne kierunki wsparcia:
• programy zdrowotne służące wydłużeniu aktywności zawodowej,
• przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
Grupy docelowe:
• pracownicy i pracodawcy dolnośląscy,
• osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

Oś priorytetowa 9 - Włączenie społeczne
Priorytet inwestycyjny: Aktywna integracja
Główne kierunki wsparcia:
• integracja osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności poprzez aktywizację społeczno-zawodową,
• działania rozwojowe na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe:
• osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym,
• otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (łączny udział z osobami wykluczonymi/zagrożonymi).

Priorytet inwestycyjny: Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych
Główne kierunki wsparcia:
• przedsięwzięcia dotyczące zintegrowanych usług społecznych dotyczące m.in. opieki nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku
• projekty dotyczące rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
• przedsięwzięcia dotyczące pomocy środowiskowej i samopomocy,
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe:
• osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym,
• otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (łączny udział z osobami wykluczonymi/zagrożonymi).

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie gospodarki społecznej
Główne kierunki wsparcia:
• tworzenie nowych miejsc prace i wspomaganie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej,
• inicjowanie i wspomaganie procesu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej,
• wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz ze wsparciem towarzyszącym.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym LGD.
Grupy docelowe:
• osoby zagrożone wykluczeniem lub już wykluczone społecznie,
• osoby fizyczne zamierzające utworzyć podmiot ekonomii społecznej,
• podmioty ekonomii społecznej,
• przedsiębiorstwa społeczne,
• organizacje pozarządowe,
• instytucje wspierające ekonomię społeczną,
• publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
• jednostki samorządu lokalnego i ich jednostki organizacyjne.

Oś priorytetowa 10 – Edukacja
Priorytet inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i gimnazjalnej
Główne kierunki wsparcia:
• tworzenie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, w tym również uruchamianie nowych ośrodków edukacji przedszkolnej i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
• dodatkowe zajęcia edukacyjne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji,
• wsparcie szkół w zakresie pracy z uczniem, uczniem młodszym przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia,
• działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, m.in. po przez indywidualizację podejścia do ucznia,
• wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach,
• przeciwdziałanie rozwarstwianiu społecznemu w edukacji,
• wsparcie inicjatyw na rzecz kształtowania kompetencji kluczowych w szczególności wsparcie m.in. nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych cyfrowych,
• opieka pedagogiczno-psychologiczna,
• rozwój doradztwa zawodowego dla młodzieży,
• wsparcie o charakterze uzupełniającym do działań skierowanych do uczniów polegające na podniesieniu poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem, rozwijaniu kompetencji cyfrowych nauczycieli,
• działania ukierunkowane na zwiększanie odsetka dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół powszechnych,
• nauczanie w zakresie wykorzystania ICT.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe:
• dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;
• rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie oświaty;
• istniejące przedszkola;
• funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego;
• uczniowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
• szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
• nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
• osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

Priorytet inwestycyjny: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia ponadgimnazjalnego
Główne kierunki wsparcia:
• realizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych, w szczególności wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych             i cyfrowych, umiejętności pracy zespołowej i kreatywności, a także postaw przedsiębiorczych oraz doradztwa zawodowego,
• wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów m.in. poprzez działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu w edukacji, w tym wsparcie z placówek defaworyzowanych,
• wsparcie o charakterze uzupełniającym do działań skierowanych do uczniów polegające na podniesieniu poziomu kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem, rozwijaniu kompetencji cyfrowych nauczycieli,
• działania ukierunkowane na zwiększanie odsetka uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół powszechnych,
• nauczanie w zakresie wykorzystania ICT.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe:
• uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu Ustawy oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
• osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty,
• szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
• nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych.

Priorytet inwestycyjny: Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie
Główne kierunki wsparcia:
• wsparcie dla indywidualnych osób dorosłych chcących zdobyć nowe, zmienić lub podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje z  zakresu kompetencji kluczowych lub potwierdzenia efektów uczenia się, umożliwiające uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych kończące się powszechnie uznawanymi certyfikatami,
• wsparcie w zakresie uczenia się formalnego i pozaformalnego,
• działania na rzecz podniesienia jakości, rozszerzenia lub dostosowania oferty edukacyjnej dla dorosłych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy w szkołach dla dorosłych i placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego,
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe:
• osoby dorosłe w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku  powyżej 50 lat,
• szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ustawiczne i ich organy prowadzące

Priorytet inwestycyjny: Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Główne kierunki wsparcia:
• działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania jego kierunków do regionalnych uwarunkowań rynku pracy i gospodarki,
• działania dostosowujące ofertę szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb runku pracy w ty z uwzględnieniem smart specalisation oraz prowadzenie doradztwa zawodowego,
• działania na rzecz zwiększenia i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych w edukacji zawodowej,
• jako uzupełnienie działań skierowanych do uczniów wsparciem zostaną działania przyczyniające się do podniesienia kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie m.in. pracy z uczniem, rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli,
• rozwój oferty ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w zakresie kształcenia pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy,
• tworzenie warunków zbliżonych do środowiska pracy zawodowej.
Potencjalni beneficjenci:
• wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Grupy docelowe:
• uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych);
• szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
• nauczyciele;
• instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Oś priorytetowa 11 - Pomoc techniczna
Priorytet: Pomoc techniczna
Główne kierunki wsparcia:
• działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału administracyjnego, w ramach którego mogą być finansowane koszty: zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji i zapewnienia odpowiednich warunków technicznych, organizacyjnych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu,
• wsparcie procesu zrządzania i wdrażania RPO WD.
Potencjalni beneficjenci:
• instytucja zarządzająca RPO dla województwa dolnośląskiego
• instytucje pośredniczące, którym zostanie powierzone wdrażanie całości lub
części zadań w ramach RPO WD
• wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - jednostka budżetowa
• podmioty zaangażowane w realizację ZIT
• inne Instytucje Systemu Wdrażania Programu
Grupy docelowe:
• partnerzy społeczno –gospodarczy,

Szczegółowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  2014-2020 dostępne są na stronie internetowej: www.rpo.dolnyslask.pl.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Głównym celem programu jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020.   
                                                                                                                                                                                                                                                               Główne obszary wsparcia:
• efektywne instytucje – działania na rzecz poprawy efektywności administracji publicznej polegające m.in. na modernizacji instytucji rynku pracy.
• szkolnictwo wyższe – zmiany polegające na organizacji studiów we ścisłej współpracy z pracodawcami, działania na rzecz umiędzynarodowienia procesu kształcenia.
• przedsiębiorczość, osoby młode na rynku pracy – organizacja stażów i szkoleń, tworzenie warunków i udogodnień w zakresie założenia oraz  prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
• aktywne młode matki – pomoc w powrocie na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz działania na rzecz efektywnego łączenia życia osobistego i zawodowego.
• wspieranie równości kobiet i mężczyzn,
• poprawa świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz promowanie wykonywania badań profilaktycznych,
• poprawa dostępności do kształcenia oraz działania na rzecz podnoszenia kompetencji i umiejętności dorosłych.

Beneficjenci:
• Powiatowe Urzędy Pracy,
• Ochotnicze Hufce Pracy,
• partnerzy społeczno-gospodarczy,
• organizacje pozarządowe,
• niepubliczne agencje zatrudnienia,
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
• minister właściwy ds. gospodarki,
• minister właściwy ds. zdrowia,
• minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego,
• podmioty posiadające potencjał do opracowywania programów profilaktycznych (np. uczelnie, szpitale kliniczne, instytuty badawcze),
• publiczne i niepubliczne podmioty działające na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+,
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne,
• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Grupy docelowe działań realizowanych w ramach programu:
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET) (w odniesieniu do środków pochodzących z YEI),
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 24. roku życia bez pracy (w odniesieniu do środków spoza YEI),
• osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 29. roku życia bez pracy w odniesieniu do pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• pracodawcy i ich pracownicy,
• osoby objęte programami profilaktycznymi,
• osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
• społeczność romska.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Cel główny: wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej

Główne obszary wsparcia:
• gospodarka niskoemisyjna i efektywne korzystanie z zasobów, w tym rozwój sieci TEN-T i zrównoważona mobilność miejska (działania na rzecz efektywności energetycznej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, sieci transportowe oraz zrównoważona mobilność miejska, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego),
• bezpieczeństwo energetyczne kraju, w tym wzmacnianie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej),
• rozwój zrównoważony w ujęciu przestrzennym wzmacniający spójność terytorialną i społeczną (rozwój infrastruktury środowiskowej, poprawa stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów przemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną).

Beneficjenci:
• jednostki samorządu terytorialnego (w tym związki i porozumienia), w szczególności miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz miasta regionalne i subregionalne, jednostki administracji rządowej oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, państwowe jednostki budżetowe,
• zarządcy infrastruktury transportowej, przewoźnicy świadczący usługi transportowe, spółki specjalnego przeznaczenia,
• przedsiębiorcy (efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka niskoemisyjna, OZE, poprawa jakości powietrza,racjonalizacja gospodarki odpadami i wodą),
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
• podmioty lecznicze,
• instytucje kultury, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, kościoły i związki wyznaniowe.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – zastąpi poprzedni Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
Głównym celem programu jest znaczące pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R.
W ramach programu podejmowane będą działania na rzecz:
• wsparcia przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,
• zwiększenia stopnia komercjalizacji badań naukowych poprzez budowę powiązań pomiędzy nauką i gospodarką,
• podniesienia jakości i interdyscyplinarności oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

Założeniem PO IR jest wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy tworzenia pomysłu, poprzez etap prac badawczo – rozwojowych oraz komercjalizację wyników prac.

Odbiorcy wsparcia:
• przedsiębiorstwa ( w szczególności MŚP),
• jednostki naukowe,
• instytucje otoczenia biznesu,
• podmioty zrzeszające ww. odbiorców (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

Instrumenty wsparcia:
Ze względu na zróżnicowany charakter ryzyka na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięć innowacyjnych przewiduje się wsparcie w formie dotacji oraz o charakterze zwrotnym na różnych etapach realizacji inwestycji.
    
Zmiany w obecnej perspektywie    
Przewiduje się, że 40 % dostępnej alokacji w ramach programu zostanie przeznaczona na stymulację działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.  W obecnej perspektywie wsparcie innowacyjności ukierunkowane będzie głównie na wdrożenie nowych technologii, produktów oraz na zmiany organizacyjne w firmie. Dużo trudniej będzie uzyskać wsparcie na zakup sprzętu czy linii technologicznych za granicą.
Priorytetowo traktowane będą inwestycje polegające m.in. na opracowaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska prowadzące do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego itp.
Realizacja programu koncentrować się będzie na wsparciu tzw. inteligentnych specjalizacji czyli obszarów tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów oraz na wykorzystaniu istniejących zasobów (wsparcie nowej infrastruktury jednostek naukowych, IOB w bardzo ograniczonym zakresie). Wstępnie wybrane inteligentne specjalizacje dla Dolnego Śląska: ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, przemysł maszynowy i metalowy, chemia, przemysł wydobywczy.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat