Fundusze Unii Europejskiej

Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro na realizację polityki spójności, co czyni nas liderem w grupie Beneficjentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej. Otrzymane środki finansowe zostaną ukierunkowane na wsparcie następujących obszarów:
• nauka i innowacje – w tym wysokiej jakości badania, zaawansowane technologie, których wyniki będzie można wykorzystać w przemyśle i przedsiębiorczości,
• sieci szerokopasmowe i usługi cyfrowe – szybki i nowoczesny Internet, dostępne w sieci usługi publiczne i inne zasoby,
• przedsiębiorstwa – rozwój, modernizacja i wzrost konkurencyjności głównie małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w procesie technologicznym oraz innowacyjnym produktom,
• niskoemisyjna gospodarka – zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ekologiczny transport,
• dostosowanie do zmian klimatu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom zjawisk naturalnych,
• ochrona środowiska i zachowanie dziedzictwa kulturowego – korzystanie z zasobów przyrodniczych i kulturowych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
• transport – bezpieczny, dobrej jakości i dostępny transport,
• zwiększenie zatrudnienia – efektywne instytucje rynku pracy, wyższe kwalifikacje i dobre zdrowie pracowników,
• zmniejszenie ubóstwa – aktywna pomoc zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, by w większym stopniu mogli uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, a także mogli korzystać z wysokiej jakości usług publicznych,
• edukacja – lepsza, dostępna edukacja, dobrze przygotowująca do podjęcia pracy.
• poprawa funkcjonowania administracji publicznej – pomocne i przyjazne urzędy, dostosowane do cyfrowej rzeczywistości, przejrzyste regulacje.
Wdrażanie funduszy europejskich w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2014-2020 realizowane będzie w oparciu o:

  • Umowę Partnerstwa,
  • ­ Programy operacyjne (krajowe i regionalne),
  • ­ Kontrakt Terytorialny.

Umowa Partnerstwa jest dwustronnym porozumieniem pomiędzy Polską a Unią Europejską, w której określono sposób wdrażania funduszy europejskich w ramach trzech polityk: spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2014-2020. Dokument wskazuje m.in. jakiego rodzaju inwestycje będą mogły liczyć na dofinansowanie, alokację dla programów operacyjnych, zarys systemu ich wdrażania oraz podział odpowiedzialności w zakresie zarządzania Funduszami Europejskimi pomiędzy władze krajowe i regionalne.
Programy Operacyjne jako instrument realizacji Umowy Partnerstwa wskazują sposób wdrażania Funduszy Europejskich w odniesieniu do konkretnych obszarów. W obecnej perspektywie realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.
Kontrakt Terytorialny jest umową pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym na poziomie województwa. Kontrakt umożliwi koordynację działań obu szczebli, wyodrębnienie potrzeb regionu w kontekście celów rozwojowych kraju oraz uzgodnienie zakresu wsparcia z Funduszy Europejskich.

Co nowego?
Nowością w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych YEI (Youth Employment Initiative), która stanowić będzie wsparcie dla młodych ludzi borykających się z problemem zatrudnienia. Instrument realizowany będzie w ramach osi krajowego program operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – Osoby młode na rynku pracy. Wsparcie obejmować będzie m.in. pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności, dofinansowanie studiów podyplomowych, a także bony szkoleniowe, stażowe i zatrudnieniowe.

Łącząc Europę nowy instrument ukierunkowany na wsparcie infrastruktury w tym m.in. budowy dróg, linii kolejowych, sieci elektroenergetycznych i gazowych.
W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 wdrożone zostaną nowe Instrumenty Rozwoju Terytorialnego, którymi są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) umożliwiające realizację wspólnych przedsięwzięć poprzez zawiązanie partnerstw przez jednostki  samorządu terytorialnego oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność realizowany przez lokalne grupy działania skupiające lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców i przedstawicieli władz na podstawie lokalnych strategii rozwoju uwzględniających lokalne potrzeby i potencjał.

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat