Program Rodzina 500+

Przyznawanie świadczeń – jak to się odbywa w Oławie

Godziny przyjęć

 

 Graf

 

I etap – złożenie wniosku

Wypełniony wniosek o ustalenie świadczenia wychowawczego należy złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Oławie, pl. Zamkowy 15 (parter). W przypadku wątpliwości jak uzupełnić wniosek, w dole strony znajduje się do pobrania krótki informator.
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub przychodząc osobiście do urzędu pok. 25 w godzinach 7:30 – 10:00 oraz 14:00 – 15:30, w środy 7:30 – 10:00 i 14:00 – 17:00.

Kiedy można złożyć wniosek?
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 – rodzice/ opiekunowie prawni dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym osoby uprawnione złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

II etap – weryfikacja wniosku
Kolejnym etapem jest weryfikacja wniosków z bazą PESEL, Urzędem Skarbowym, ZUS. W przypadku gdy w złożonych wnioskach są braki formalne lub błędy, pracownicy urzędu wzywają telefonicznie lub listownie wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Nie należy donosić dokumentów bez wcześniejszej weryfikacji, gdyż mogą okazać się niewystarczające do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.
Jest to etap długotrwały.

III etap – wydanie decyzji i wypłata środków pieniężnych
Urząd ma 3 miesiące na wydanie DECYZJI licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. np. wniosek został złożony 20 kwietnia 2016 r., czas na wydanie decyzji jest do 20 lipca 2016 r. Gdy decyzja zostanie wydana, wnioskodawca jest informowany telefonicznie lub drogą pocztową. Do odbioru decyzji uprawniony jest jedynie wnioskodawca. Wypłata środków pieniężnych następuje niezwłocznie. W przypadku wypłaty środków w kasie urzędu, urząd informuje o terminie wypłaty.

Jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze?
Zanim udasz się do urzędu zachęcamy do zapoznania się z naszym krótkim informatorem, który znajduje się w załącznikach poniżej do pobrania w postaci pliku pdf.

Do urzędu należy złożyć jedynie wniosek a w przypadku ubiegania się świadczenia na pierwsze dziecko (kryterium dochodowe) dodatkowo należy pobrać i zapoznać się z oświadczeniami i w przypadku gdy:
• członek rodziny osiągnął dochód inny niż podlegający opodatkowaniu PIT (np. otrzymuje alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, diety, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzicielskie) uzupełnia Załącznik nr 2
• członek rodziny, który prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wypełnia Załącznik nr 3
• członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne – wypełnia Załącznik nr 4

W trakcie weryfikacji wniosku pracownik urzędu może skontaktować się (telefonicznie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) z wnioskodawcą o uzupełnienie braków w dokumentacji, niezbędnej do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

tabela

Gdzie znaleźć dodatkowe informacje o programie Rodzinie 500+?
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/
https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500
https://rodzina500plus.gov.pl/
• Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214)

 

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat