Rewolucja śmieciowa

Za nami 1 lipca 2013 czyli data wejścia w życie nowych zasad obowiązujących przy odbiorze i zgospodarowaniu odpadów komunalnymi. Czy w zasadniczy sposób coś się zmieniło?

 

Tak, ponieważ:

• już nie obowiązują indywidualne umowy, zawierane przez właścicieli lub zarządców nieruchomości,

• za odbiór i zagospodarowanie odpadów odpowiedzialne są gminy lub jak w przypadku Oławy i gminy Domaniów - Związek Międzygminny Ślęza-Oława,

• wzrosły koszty ponoszone przez mieszkańców i firmy, z tytułu odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. Związane jest z tym, że system winien być samofinansujący,

• każdy ma obowiązek segregacji odpadów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku, będącym prawem lokalnym. Kto nie podporządkuje się tym zasadom, będzie ponosił wyższe koszty odbioru odpadów,

• gminy, a w naszym przypadku związek międzygminny, powinny osiągać określone poziomy odzysku odpadów surowcowych (makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań metalowych), redukcji składowania odpadów biodegradowalnych oraz przygotowania do powtórnego użycia komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Nieosiąganie może skutkować nałożeniem kar finansowych, a co za tym idzie wzrostem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,

• z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są koszty inwestycyjne oraz utrzymania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W naszym przypadku jest to Zakład Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać, w którym prowadzone są obecnie wielomilionowe inwestycje, mające na celu dostosowanie zakładu do wymagań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku oraz wynikających z przepisów Unii Europejskiej.

Nie, ponieważ:

• z dnia na dzień nie jesteśmy w stanie zmienić wieloletnich przyzwyczajeń w robienia zakupów, oraz postępowania z odpadami komunalnymi,

• nie posiadamy jeszcze pojemników w odpowiedniej ilości, wielkości i kolorystyce do selektywnej zbiórki odpadów (zielony na szkło, brązowy na odpady zielone i biodegradowalne, szary na odpady „surowcowe” i pozostałe, oraz czarny, dla tych, którzy nie chcą zbierać odpadów komunalnych w sposób selektywny) oraz trudności w ich nabyciu, a także z nasilającym się zjawiskiem kradzieży pojemników,

• istnieją pewne grupy odpadów, których nie można umieszczać w pojemnikach. Takie odpady będzie można bezpłatnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. O tym, gdzie i jakich odpadów będzie można się pozbyć, poinformujemy w oddzielnym artykule. Punkt taki będzie zorganizowany nie później niż w ciągu trzech miesięcy.

W porozumieniu z konsorcjum firm, które wygrało przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Oławy (Trans-Formers Wrocław i Van Gansewinkiel Oława) proponowane jest ewolucyjne wprowadzenie nowych zasad:

• pojemniki dzierżawione od tych firm nie zniknęły i będą nadal przez nie opróżniane,

• pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów nadal będą stały w tych samych miejscach i można z nich korzystać, co najmniej przez najbliższe trzy miesiące,

• pojemniki na odpady, najpierw odpowiednio oznakowane (kolorowe naklejki), później w odpowiedniej kolorystyce, będą ustawiane systematycznie w rejonie budynków wielomieszkaniowych (wspólnoty i spółdzielnie),

• wobec trudności z nabyciem odpowiednich pojemników, można będzie je wydzierżawić lub zakupić w firmach odbierających odpady, po złożeniu zapotrzebowania,

• dla osób posiadających pojemniki w innej kolorystyce niż określone w regulaminie są przygotowane odpowiednie naklejki. Można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim, po okazaniu dowodu tożsamości i potwierdzeniu odbioru.

Kolejnym problemem jest gdzie i jak wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Każdy będzie posiadał indywidualne konto, na które należy wnosić opłaty, o czym zostanie o tym poinformowany. Do czasu otrzymania takiej informacji, opłaty należy wnosić na konto Związku Międzygminnego Ślęza-Oława z siedzibą w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, w Banku Polska Kasa Opieki SA 67 1240 3464 1111 0010 5056 6777. W tytule wpłaty należy podać dokładny adres zgodny ze złożoną deklaracją. Jeżeli będziemy stosować się do przedstawionych zasad, istnieje nadzieja, że rewolucja śmieciowa okaże się ewolucją.

Jan Mosio

Referat Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat