Nowy partner

 

Nowy Partner Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora 

Do grona Partnerów Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora dołączył Bartłomiej Karpiński, prowadzący firmę: „K2” z siedzibą w Oławie, przy ulicy Kościelnej 4B.

Nowy partner oferuje posiadaczom Oławskiej Karty Dużej Rodziny oraz Oławskiej Karty Seniora korzystanie z promocji usług świadczonych w „Studiu Kosmetycznym „MANILA” w Oławie przy ulicy Kościelnej 4B. Oferta obejmuje:

5% rabatu na zabiegi pielęgnacji twarzy,
5% zniżki na pedicure oraz stylizację paznokci.

  • logo manila
Udostępnij
FaceBook

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 102/0050/2017       

Burmistrza Miasta Oława

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. -  „Wyprawka szkolna”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 1457).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” należy składać do 15 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2017/2018.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół z terenu Gminy Miasto Oława.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Oława

/-/ Tomasz Frischmann

Udostępnij
FaceBook

Wyprawka szkolna 2017/2018

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH

„WYPRAWKI SZKOLNEJ” W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września 2017 r. do dyrektora szkoły,
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, po uprzednim zapoznaniu się
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457) oraz
Zarządzeniem Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków
o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. -  „Wyprawka szkolna”.

Załączniki do wniosku:

1) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Zasady rozliczenia

1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników następować będzie po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktury VAT lub rachunku wystawionego na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. 

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna 2017”.

Załączniki:
PlikOpisWielkość pliku
Pobierz ten plik (3. Wniosek do pobrania - Wyprawka szkolna 2017 -2018.doc)WniosekWniosek39 kB
Udostępnij
FaceBook

Rok szkolny 2017/2018

„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne”

rok szkolny 2017/2018

 

Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, tj. wnioski o  stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.
(dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2017 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne
będą w szkołach, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 oraz
w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.

Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony: Urzędu Miasta Oława oraz Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Oławie:

(www.um.olawa.pl; www.bip.zos.olawa.ig.pl/webcm).

Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.

Uwaga!
Wnioski uczniów/wychowanków/słuchaczy zamieszkałych w Oławie, uczęszczających
do szkół/ośrodków poza Oławą, należy składać w sekretariacie ZOSiPOW,
ul. 3 Maja 18f/u.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

 

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI:

 Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności,
gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 514 zł netto
na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

4. Do dochodu nie wlicza się m. in.:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej
na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

            Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane
w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz.1672).

            Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest
w  cytowanej uchwale oraz w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.

Załączniki:
PlikOpisWielkość pliku
Pobierz ten plik (2. Wniosek o stypendium lub zasilek szkolny na rok szkolny 2017 -2018.doc)WniosekWniosek61 kB
Udostępnij
FaceBook

Karta Dużej Rodziny

1OKDR

Karta Seniora

Karta Seniora Przód

Rodzina 500+

rodzina 500

Galeria

Wirtualny spacer

Kamera on-line

Kamera mini

Nagrody i Sukcesy

PucharUM

Informator SMS

Samorządowy informator SMS

Informacja i bezpieczeństwo
Informator SMS

Portal mapowy

Portal mapowy

Cmentarze

CMENTARZE

70 LAT

000 BANERLogo 70 lat